Call us Mon - Fri 9:00am - 6:00pm

02-907 4144 , 02-907 4290, 02-907 4293-94 , 02-540 5529

E-mail us

office@aits.co.th

 • ควบคุมงานด้าน BOI 19 ทวิ และ ตรวจปล่อย
  ตรวจสอบสถานะการขนส่ง แบบ real time
  เชื่อมต่อข้อมูลกับ invwork ได้ทุกรูปแบบ
  ควบคุมบริษัทขนส่งได้อิสระ มีรายงานสรุปชัดเจน
  สามารถ Scan เอกสารแนบงานได้
  รับวางบิล และ แยกค่าใช้จ่ายการขนส่งได้

INVWORK เป็น Software Online

ที่ทำหน้าที่ เหมือนคนกลาง ระหว่าง ผู้ต้องการควบคุมการขนส่ง กับ คู่ค้าทางการขนส่ง โดยนำข้อมูลที่เกิดจาก โปรแกรม ต่าง ๆ หรือ ERP มา Load เข้าไปใน INVWORK เพื่อสร้างลำดับของการขนส่ง หรือ ลำดับของ Invoice / Packing List เพื่อให้คู่ค้าทางการขนส่ง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มองเห็นข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงการ สร้าง Booking สำหรับแจ้งการขนส่ง การนำ PO มาตรวจสอบเพื่อติดตาม การนำเข้า รวมถึงการ ตรวจสอบสินค้าที่กำลังเคลื่อนที่ การบริหารจัดการข้อมูล BOI ที่ต้องส่งเอกสาร และ ข้อมูล ในทุก ๆ เดือน เพื่อขอดำเนินการขอคืนภาษี

เมื่อโปรแกรมได้ข้อมูลมาจากทุกแหล่งข้อมูล INVWORK จะแสดงผลการทำงาน และ รับข้อมูลการขนส่งจาก คู่ค้าทางการขนส่ง จนสามารถตรวจสอบ สถานะของการขนส่งต่าง ๆ ทำให้การได้มาซึ่งวัตถุดิบสำหรับผลิต ส่งออกสินค้าเพื่อขาย การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์

 • Invoice / Packing List สำหรับดำเนินพิธีการศุลกากร และ สำหรับลูกค้า
 • Mark Label เพื่อติดข้างกล่อง , Barcode Label
 • Shipping particular เพื่อการ Booking การขนส่งทางเรือ
 • Mail สรุปข้อมูลน้ำหนัก เพื่อ Booking การขนส่งทางแอร์ ทางเรือ
 • ใบรับส่งสินค้าทางบก
 • ใบสั่งงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใบสั่งงาน Shipping ใบสั่งงานรถ
 • จดหมายต่าง ๆ เพื่อยื่นเอกสารให้กับ BOI
 • จดหมายแลก D/O

INVWORK สามารถสร้างจดหมาย สำหรับยื่นเรื่องกับ BOI

และสร้างเอกสารใด ๆ ที่เกิดจากการขนส่งได้ เช่น ใบรับสินค้า ในส่วนงานต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ โดย ผู้ส่งออกและนำเข้า สามารถกำหนด จดหมายได้เอง และ ดึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องตามต้องการ โดยมีเอกสารที่บรรจุภายใน ดังนี้

 • จดหมายขอตัดบัญชี + เอกสารแนบจดหมายตัดบัญชี
 • จดหมายสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 • สร้าง File สำหรับ ส่งให้กับ BOI ตั้งแต่ ส่งออก จนถึง สั่งปล่อยวัตถุดิบ รวมถึงรับข้อมูลจาก BOI นำเข้ามาแสดงผลใน INVWORK
 • ใบรับสินค้า
 • BIRTEXP.XLS = ข้อมูลหนังสือยื่นอนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบฯ ที่เกี่ยวกับ สมาคม
 • BIRTEXL.XLS = ข้อมูลหนังสือยื่นอนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบฯ ที่เกี่ยวกับ สมาคม
 • BIRTVEN.XLS = ข้อมูลหนังสือยื่นอนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบฯ ที่เกี่ยวกับ Vendor กับสมาคม
 • BIRTIMP.XLS = ข้อมูลการสั่งปล่อยวัตถุดิบ INVWORK สามารถรับ File MML ของ BOI เพื่อนำมาจัดเก็บไว้ใน INVWORK เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ

INVWORK สามารถตรวจสอบการ Matching PO เพื่อความครบถ้วนของ วัตถุดิบที่นำเข้ามา และ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อความครบถ้วนของ PO ทุก ๆ ใบ แม้ว่า PO ใบนั้น ๆ ยังไม่ได้สินค้าหรือวัตถุดิบไม่ครบตาม PO

 • ทำหน้าที่ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และ นำมาสรุปให้ในแต่ละ SHIPMENT โดยแยกเป็น Freight Charge ,Handling charge , และ Other Charge
 • Document Management System การจัดเก็บเอกสารตัวจริง อย่างเป็นระบบ INVWORK สามารถให้ส่วนงานต่าง ๆ Scan เอกสารเก็บไว้ใน Invwork ได้ เพื่อให้สามารถดูเอกสารได้ทันที เมื่อต้องการ เช่น
  • Invoice ที่เกิดจากการวางบิล ของ Freight forwarding
  • Invoice / Packing list จากการ Supplier
 • เอกสารการขนส่งต่าง ๆ เช่น MAWB MB/L HB/L D/O ใบเซ็นรับสินค้า
 • สามารถติดตามสินค้า และ วัตถุดิบ จากการขนส่ง ทำให้สามารถวางแผนอะไรได้หลาย ๆ อย่างล่วงหน้า
 • สามารถรับ วางบิลจาก ผู้ขนส่งสินค้า เพื่อลดกระดาษ และ ตรวจสอบได้ง่าย รวมถึงมีรายงานสรุปรายเดือน

การนำ URL ของ Freight forwarding หรือ Carrier นำมาผูกติดกับ Shipment เมื่อต้องการดูข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า เพียงกดเข้าไปที่ Link INVWORK จะส่ง Parameter ไปตาม URL นั้น และ ไปดึงข้อมูลมาแสดงผลให้ กรณี ที่ ไม่สามารถหา URL มาใส่ได้ INVWORK จะมี Function ให้สามารถ Manual กรอกเข้าไปเองได้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ลำดับ ดังนี้

 • 01 = Confirm Up Lift
 • 02 = Arrival First Port ________
 • 03 = Transship Port __________
 • 04 = Arrival Final Port ________
 • 05 = Delivery To Door
 • หรือ การติดตามสินค้าทางรถ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
 • 01 = รถถึงสถานที่รับสินค้า
 • 02 = รถถึงตำแหน่งตรวจเช็ค ที่ 1
 • 03 = รถถึงตำแหน่งตรวจเช็ค ที่ 2
 • 04 = รถถึงสถานที่ส่งของลูกค้า
 • 05 = เอกสารต่าง ๆ Scan เรียบร้อย