โปรแกรมจัดการ Logistics แบบ Online สำหรับผู้นำเข้า ส่งออก

ควบคุมงานด้าน BOI 19ทวิ และ ตรวจปล่อย
ตรวจสอบสถานะการขนส่ง แบบ real time
เชื่อมต่อข้อมูลกับ invwork ได้ทุกรูปแบบ
ควบคุมบริษัทขนส่งได้อิสระ มีรายงานสรุปชัดเจน
สามารถ Scan เอกสารแนบงานได้
รับวางบิล และ แยกค่าใช้จ่ายการขนส่งได้
โบชัวร์
โปรแกรม
  Demo Program
EX-Report | IM-Report | BOI-Report
INVWORK เป็น Software Online ที่ทำหน้าที่ เหมือนคนกลาง ระหว่าง ผู้ต้องการควบคุมการขนส่ง กับ คู่ค้าทางการขนส่ง โดยนำข้อมูลที่เกิดจาก โปรแกรม ต่าง ๆ หรือ ERP มา Load เข้าไปใน INVWORK เพื่อสร้างลำดับของการขนส่ง หรือ ลำดับของ Invoice / Packing List เพื่อให้คู่ค้าทางการขนส่ง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มองเห็นข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงการ สร้าง Booking สำหรับแจ้งการขนส่ง การนำ PO มาตรวจสอบเพื่อติดตาม การนำเข้า รวมถึงการ ตรวจสอบสินค้าที่กำลังเคลื่อนที่ การบริหารจัดการข้อมูล BOI ที่ต้องส่งเอกสาร และ ข้อมูล ในทุก ๆ เดือน เพื่อขอดำเนินการขอคืนภาษี
เมื่อโปรแกรมได้ข้อมูลมาจากทุกแหล่งข้อมูล INVWORK จะแสดงผลการทำงาน และ รับข้อมูลการขนส่งจาก คู่ค้าทางการขนส่ง จนสามารถตรวจสอบ สถานะของการขนส่งต่าง ๆ ทำให้การได้มาซึ่งวัตถุดิบสำหรับผลิต ส่งออกสินค้าเพื่อขาย การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์
Invoice / Packing List สำหรับดำเนินพิธีการศุลกากร และ สำหรับลูกค้า
Mark Label เพื่อติดข้างกล่อง , Barcode Label
Shipping particular เพื่อการ Booking การขนส่งทางเรือ
Mail สรุปข้อมูลน้ำหนัก เพื่อ Booking การขนส่งทางแอร์ ทางเรือ
ใบรับส่งสินค้าทางบก
ใบสั่งงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใบสั่งงาน Shipping ใบสั่งงานรถ
จดหมายต่าง ๆ เพื่อยื่นเอกสารให้กับ BOI
จดหมายแลก D/O
INVWORK สามารถสร้างจดหมาย สำหรับยื่นเรื่องกับ BOI และสร้างเอกสารใด ๆ ที่เกิดจากการขนส่งได้ เช่น ใบรับสินค้า ในส่วนงานต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ โดย ผู้ส่งออกและนำเข้า สามารถกำหนด จดหมายได้เอง และ ดึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องตามต้องการ โดยมีเอกสารที่บรรจุภายใน ดังนี้
 

จดหมายขอตัดบัญชี + เอกสารแนบจดหมายตัดบัญชี
จดหมายสั่งปล่อยวัตถุดิบ
สร้าง File สำหรับ ส่งให้กับ BOI ตั้งแต่ ส่งออก จนถึง สั่งปล่อยวัตถุดิบ รวมถึงรับข้อมูลจาก BOI นำเข้ามาแสดงผลใน INVWORK
ใบรับสินค้า

BIRTEXP.XLS = ข้อมูลหนังสือยื่นอนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบฯ ที่เกี่ยวกับ สมาคม  BIRTEXL.XLS = ข้อมูลหนังสือยื่นอนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบฯ ที่เกี่ยวกับ สมาคม 
BIRTVEN.XLS = ข้อมูลหนังสือยื่นอนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบฯ ที่เกี่ยวกับ Vendor กับสมาคม  BIRTIMP.XLS = ข้อมูลการสั่งปล่อยวัตถุดิบ INVWORK สามารถรับ File MML ของ BOI เพื่อนำมาจัดเก็บไว้ใน INVWORK เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ
INVWORK สามารถตรวจสอบการ Matching PO เพื่อความครบถ้วนของ วัตถุดิบที่นำเข้ามา และ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อความครบถ้วนของ PO ทุก ๆ ใบ แม้ว่า PO ใบนั้น ๆ ยังไม่ได้สินค้าหรือวัตถุดิบไม่ครบตาม PO
ทำหน้าที่ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และ นำมาสรุปให้ในแต่ละ SHIPMENT โดยแยกเป็น Freight Charge ,Handling charge , และ Other Charge

Document Management System การจัดเก็บเอกสารตัวจริง อย่างเป็นระบบ INVWORK สามารถให้ส่วนงานต่าง ๆ Scan เอกสารเก็บไว้ใน Invwork ได้ เพื่อให้สามารถดูเอกสารได้ทันที เมื่อต้องการ เช่น
  Invoice ที่เกิดจากการวางบิล ของ Freight forwarding
  Invoice / Packing list จากการ Supplier
  เอกสารการขนส่งต่าง ๆ เช่น MAWB MB/L HB/L D/O ใบเซ็นรับสินค้า

สามารถติดตามสินค้า และ วัตถุดิบ จากการขนส่ง ทำให้สามารถวางแผนอะไรได้หลาย ๆ อย่างล่วงหน้า
สามารถรับ วางบิลจาก ผู้ขนส่งสินค้า เพื่อลดกระดาษ และ ตรวจสอบได้ง่าย รวมถึงมีรายงานสรุปรายเดือน
การนำ URL ของ Freight forwarding หรือ Carrier นำมาผูกติดกับ Shipment เมื่อต้องการดูข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า เพียงกดเข้าไปที่ Link INVWORK จะส่ง Parameter ไปตาม URL นั้น และ ไปดึงข้อมูลมาแสดงผลให้ กรณี ที่ ไม่สามารถหา URL มาใส่ได้ INVWORK จะมี Function ให้สามารถ Manual กรอกเข้าไปเองได้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ลำดับ ดังนี้
01 = Confirm Up Lift
02 = Arrival First Port ________
03 = Transship Port __________
04 = Arrival Final Port ________
05 = Delivery To Door
หรือ การติดตามสินค้าทางรถ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
01 = รถถึงสถานที่รับสินค้า
02 = รถถึงตำแหน่งตรวจเช็ค ที่ 1
03 = รถถึงตำแหน่งตรวจเช็ค ที่ 2
04 = รถถึงสถานที่ส่งของลูกค้า
05 = เอกสารต่าง ๆ Scan เรียบร้อย
 
 
© 2015 Asia IT Solution Co.,Ltd. All Rights Reserved.